De geplande A.L.V. van de dorpsvereniging Ter Heijde aan zee is gepand op 22 juni om 20.00 uur.

Het bestuur van de dorpsvereniging Ter Heijde aan zee.

LET OP: IN VERBAND MET DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN DIENT U ZICH VOORAF AAN TE MELDEN; DIT KAN TOT UITERLIJK MAANDAGAVOND 21 JUNI 2021 20.30 UUR BIJ FREDA KOENE VIA

06-2456 5737

AGENDA LEDENVERGADERING DORPSVERENIGING TER HEIJDE AAN ZEE

DINSDAG 22 JUNI 2021 AANVANG 20.00 UUR

 1. OPENING door voorzitter Frank Rijneveen
 2. MEDEDELINGEN door voorzitter Frank Rijneveen
 3. INGEKOMEN STUKKEN door (plaatsvervangend) secretaris
 4. SECRETARIEEL JAARVERSLAG verenigingsjaar 2020 door (plaatsvervangend) secretaris
 5. FINANCIEEL JAARVERSLAG verenigingsjaar 2020 door penningmeester Niek van Zanten; financiële stukken kunnen desgewenst vóóraf worden ingezien; u kunt hiervoor een afspraak maken met Petra Hofland tel. 06-1222 4435 of via        ledenadministratie@dorpsverenigingterheijde.nl
 6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE door kascontrolecommissie
 7. BEGROTING 2021 door penningmeester Niek van Zanten
 8. PAUZE met mogelijkheid tot indienen vragen voor de rondvraag
 9. TOEKOMST VERENIGING door voorzitter Frank Rijneveen
 10. VERKIEZING BESTUURSLEDEN
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Marco Voois, algemeen bestuurslid/secretaris ad interim
 • Aftredend en voor een periode van 1 jaar herkiesbaar: Niek van Zanten, penningmeester
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Rien Zeeman, algemeen bestuurslid

het bestuur stelt voor te benoemen:

 • Daniëlle Baas, secretaris voor een periode van 2 jaar
 • Petra Hofland, eerste penningmeester voor een periode van 3 jaar
 • Niek van Zanten, tweede penningmeester voor een periode van 1 jaar
 • (Tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot drie (werk)dagen vóór de ledenvergadering schriftelijk worden aangemeld via secretaris@dorpsverenigingterheijde.nl
 1. VERKIEZING LEDEN KASCONTROLECOMMISSIE
 • Samenstelling kascontrolecommissie boekjaar 2021:
 • Hans Zeeman, voorzitter
 • Lid: verkiezing tijdens ledenvergadering
 1. RONDVRAAG: zie ook punt 8
 2. SLUITING: door voorzitter Frank Rijneveen