Datum:    Maandag 19 maart 2018
Locatie:    Dorpshuis “ het Vrondel”
Aanvang:  19.30 uur

Agenda

 1. Opening door voorzitter Marga v.d. Lans
 2. Notulen d.d. 10 maart 2017 (het verslag ligt ter inzage en wordt niet voorgelezen.
  Er is gelegenheid tot het stellen van vragen). O.l.v. Els van Oosten, secretaris
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen door voorzitter Marga v.d. Lans.
 5. Verkiezing bestuursleden. *
 6. Financieel verslag 2017 door Gertjan Steenks, administratiekantoor WSK.
 1. a) Dorpsvereniging b) Dorpshuis
 1. Pauze met lotenverkoop tombola en indienen van de rondvraag
 2. Verslag kascontrolecommissie door voorzitter Niek van Zanten
 3. Verkiezing kascontrolecommissielid. **
 4. Jaarverslag in beeld
 5. Rondvraag.***
 6. Sluiting door de voorzitter Marga v.d. Lans.

 *         
Vroegtijdig aftredend en niet herkiesbaar :
Bestuurslid kantinezaken:   Charles Bondt
Het bestuur draagt de volgende kandidaten bestuursleden voor:
Bestuurslid kantinezaken:        Marco Voois
Bestuurslid algemeen      :        Rien Zeeman

**
       
Aftredend kascontrolecommissielid is
Niek van Zanten

Nieuwe formatie boekjaar 2018 wordt:   Jan Rolaff, voorzitter  
Ton Moret, lid

Nog te kiezen p.l.v. lid: voorstel van het bestuur is om voor te dragen als plaatsvervangend commissielid: (nog niet bekend)

***    Vragen voor de rondvraag, agendapunt 11, kunt u tijdens de pauze schriftelijk indienen bij Freda Koene